Privātums

 Apmeklējot un izmantojot šo mājas lapu, Jūs piekrītat www.babycocoon.lv privātuma politikas noteikumiem.

   www.babycocoon.lv dod iespēju mājas lapas apmeklētājiem reģistrēties kā lietotājiem. Reģistrējoties kā lietotājam, jāievada personiskie dati par sevi. www.babycocoon izmanto šo informāciju, lai dotu iespēju lietotajam veikt pasūtījumus, izveidot un pārvaldīt savu darījumus un to vēsturi. Visus ievadītos datus Jums ir tiesības un iespējas vēlāk izmainīt vai izdzēst bez papildus saskaņošanas. www.babycocoon.lv var izmantot lietotāja personiskos datus, lai sazinātos ar konkrēto lietotāju, informētu lietotāju par darījumu virzību, papildus atlaidēm vai jaunām precēm un pakalpojumiem. Pirms jebkura pasūtījuma un preču vai pakalpojumu piegādes Babycocoon ir tiesības pārbaudīt visu norādīto datu atbilstību realitātei un vajadzības gadījumā sazināties lai tos precizētu.

Datu konfidencialitāte

   www.babycocoon.lv nenosūta personīga rakstura informāciju nevienai trešajai pusei bez Jūsu piekrišanas.

Grozījumi

   www.babycocoon.lv patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, pārveidot vai izdzēst šos privātuma politikas noteikumus, kā arī šīs lapas saturu.